Betingelser

Lejebetingelser
Nedenstående indeholder information for alt personale, som har berøring med det lejede - du bør derfor minimum informere personale, som håndterer opdækning, opvask og servering. 

Reklamationer: Vi forsøger ved modtagelse fra udlejninger at kontrollere, servicen er rengjort og poleret, så det umiddelbart kan stilles på bordet ved næste udlejning. Men i sidste ende er det Dem som lejer, som sørger for at næste lejer får en tilfredsstillende oplevelse ved at leje service! Derfor beder vi Dem venligst, om at gøre en dyd ud af at aflevere servicen fuldstændig rengjort og efterkontrolleret af Dem som lejer! 

Som lejer, bør De i egen interesse, kontrollere det lejede ved modtagelsen. Har De reklamationer refunderes de såfremt De umiddelbart efter modtagelsen og senest inden ibrugtagen meddeler os det pr. tlf. 98511919 (kun mulig i tidsrummet man–fredag kl. 9:00–17:00 og lørdag kl. 9.00-12.00). Al reklamation herefter, anses for uberettiget.

Lejeperiode: Udlejningsprisen dækker én gangs brug, på én dag. Hvor det er muligt (og hvor det i mellemtiden ikke udlejes til anden side!), kan det lejede afhentes hverdagen før brugsdato, her er dog undtaget enkelte lejeemner som kun udlejes pr. 1 døgn. Leje-periode er maksimal 3 dage. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidig, opkræves fornyet lejeperiode pr. 3 dage, indtil det er returneret. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode, det beror hos kunden.

Betaling, depositum, erstatningspligt, refundering og afbestilling: Betaling er netto kontant, senest inden modtagelse af de lejede varer, hvis andet ikke er aftalt. Udlejer kan ud over lejen, opkræve et depositum, som tilbagebetales ved returnering af det lejede i rengjort og ubeskadiget stand. Lejer hæfter for det lejede i hele lejeperioden, indtil det er returneret, hvor eventuelle mangler eller beskadigelser af de lejede varer erstattes af lejer (se også afsnit om Forsikring). Ved returnering inden 8 dage, af ubeskadiget og ubrudte pakninger af engangsservice og ølfustager, refunderer vi beløbet fratrukket 10%. Som udgangspunkt forventes emballage returneret, eks. bure, vogne, paller, ølfustager, kulsyre-/gasflasker, o.lign. returneres disse ikke, skal lejer betale udlejer, for bortkomst af disse. Der gælder særlige betingelser ved indløsning af gavekort. Brug af gavekort skal oplyses ved bestilling og kan ikke kombineres med andre rabatter og varer specielt hjemskaffet til Deres brug. De kan rettidig annullere Deres bestilling af det lejede indtil 30 dage før overleveringsdato (for returnering af evt. forudbetalt leje/depositum, fratrækkes kr. 500,00). Annullerer De 29-15 dage før overleveringsdato opkræver vi 50% af den aftalte leje. Annullerer De 14-8 dage før overleveringsdato opkræver vi 75% af den aftalte leje. Ved senere annullering af Deres bestilling opkræves det fulde aftalte betaling (leje, forsikring, levering, m.m.).

Forsikring - en ekstra sikkerhed for Dem: Vort porcelæn, borde, stole, o.lign. har en stor brudstyrke, og holder til almindeligt brug. Lejer hæfter for enhver skade på det lånte/lejede, uanset årsag, fra det forlader udlejers hænder, til det igen er retur i ubeskadiget stand udlejers hænder.  Benyt derfor materiellet til en god fest, men med tanke på at emnet skal returneres i hel og ubeskadiget stand. Lejer hæfter for dækning af udlejers manglende genudlejning, indtil en skade er opgjort og dækket over for udlejer. For at sikre lejer bedre, kan der tegnes forsikring, som træder i kraft, såfremt lejer ikke har en anden forsikring der dækker. Er nærværende forsikring forudbetalt, dækkes for hændelige uheld ved almindelig brug, eks. et glas eller tallerken som ved uheld tabes på et stengulv og splintres (Alt ituslået og rester deraf, skal returneres til os. Overholdes dette ikke -uanset årsag- opkræves der for bortkomst af det manglede). Forsikringen dækker ikke for uheld der sker ved brug der ikke er kategoriseret som ”hændelige uheld ved almindelig brug”. Herunder, men ikke udtømmende, bl.a. ikke ved/under: Bortkomst, flytning, transport, ukyndig brug, vold, vandalisme, skødesløs omgang, vandskade, brand, røveri, tyveri, m.m. Opstår der skader, skal lejer meddele dette til udlejer senest på den første hverdag, og samtidig igangsætte kontakt til egne forsikringsselskaber for at afklaring af dækning. Sker der en skade som er dækkes af anden forsikring, skal anden forsikring dække, før end nærværende forudbetalte forsikring. Ved skade på lånt/lejede emner med en nyværdi på over kr. 4.000,00 inkl. moms, betaler lejeren selvrisiko på kr. 1.500,00/skadet emne. Ved skade på enhver art på maskiner, elartikler, køretøjer, o.lign. uanset nyværdi, betaler lejer en selvrisiko på kr. 1.500,00/skadet emne. Selvrisiko dækker udlejers medgået tid ved opgørelse/genanskaffelse, samt omkostninger til dette. Ved skade på mindre enkeltstående effekter, eks., glas, bestik, bord, stol, opkræves ingen selvrisiko.                                                                                                                                                              

Rengøring, beskyttelse og alm. god opførsel: Ved returnering skal alt skinne – uden undtagelse! Alle effekter skal returneres i rengjort og poleret stand, med mindre andet er skriftligt aftalt. Snavset returservice, herunder kalkpletter og diverse upolerede emner, vil blive rengjort for lejers regning, jf. prisliste som forefindes i forretning. Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt eller regn, og skal behandles anstændigt. Der må ikke bruges tegnestifter, tape, klipsemaskine eller lign. på borde og stole. Fyrfadslys må ikke stille direkte på bordene. Alle lysestager skal være rengjort for stearin. Service skal pakkes og returneres i den medfølgende emballage. Forudse uheld: Stå ikke på borde og stole! Er der optræk til vindstød eller blæst, bør De i egen interesse nedpakke parasoller, og fjerne lette løse emner!

Opvask: Har De skriftlig bestilt opvaskeservice leveres servicen rengjort, og skal efter brug blot skylles af. Glassene bedes venligst være tømt for væske, og stilles på hovedet i medfølgende plast-opvaskebakker!

Transport og Levering: De er velkommen til selv at afhente og returnere det lejede, når dette foregår i en overdækket vogn/trailer (rengjort, støv- og vandtæt).
BEMÆRK: Maskiner med elektroniske dele så som jukeboks, softicemaskine, køleskab o.l. må IKKE transporteres på trailer! Dette gælder alle maskiner/apparater med elektroniske dele – uden undtagelser.

Vi leverer/afhenter gerne for Dem ved kantsten, hvor transport beregnes efter omfang og afstand. Ved ventetid samt opbæring fra kantsten, beregnes tillæg. De er garant for forsvarlige adgangsveje for kassebiler, trailer og lastvogne. Oplyste tidspunkt for levering/afhentning, er udelukkende anslået tidspunkter (+/- 1 time).

Teltopsætning og godkendelse af teltmateriel: Vores teltmateriel er godkendt frem til år 2020, medleveret godkendelsesbevis betinger myndigheder ophængt synlig i telte. I år 2015 indførte myndighederne endnu et nyt regelsæt som bl.a. omfatter opsætning af telte. Desværre viser det nye regelsæt sig ofte modarbejde ift. til øvrig lovgivning som har berøring med samme område, eks. brandregulativer. I teltbranchen prøver vi på bedste måde at leve op til de modsatrettede krav de forskellige myndigheder anviser, hvor den ene myndighed ind imellem overgår den anden. I vores levering og opsætning af telte, gør vi dette på en ansvarlig måde, baseret på baggrund af et arbejdslivs erfaringer og uddannelser. Vi vil til en hver tid være behjælpelige, men grundet de forskelle varierende opsætningssteder, tager vi forbehold for myndigheders teoretiske indblandinger og krav, og deraf yderligere omkostninger i form af medgået tid efter regning, til eks. betonklodser, kraner, lift, m.m. Vi kan ligeledes efter regning på forbrugt tid, være behjælpelig med indretning af telte, herunder udfærdigelse af flugtvejsplaner, dialog med brandmyndigheder, samt personer der måtte have interesse i opstilling og indretning.


Med ønske om at jeres forberedelser ender i et godt arrangement!

 
 
Ny EU-lovgivning pr. 9. januar 2016 "Oplysning om klagemuligheder"
En klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos os, kan sammen med vores mail adresse festshop@festshop.dk
indgives til:  

- Har du fast bopæl i Danmark: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via  www.forbrug.dk.

- Har du fast bopæl i udlandet kan du bruge: http://ec.europa.eu/odr
Har du en utilfredsstillende oplevelse, vil vi i modsætning til EU-lovgivningen, til en hver tid opfordre dig til at tage kontakt til os, så at vi bliver bekendt med problemet og dets omfang, så vi kan lære af din oplevelse og så vi sammen kan finde en løsning.
Woods - Ren service Festshop.dk er en del af