Betingelser

Lejebetingelser (festshop.dk)

 

Info til dig og dine hjælpere (udpak/nedpak/opdæk, opvask, servering). Lejebetingelser findes på www.festshop.dk

Lejebetingelser er forudsat, med mindre at andet er aftalt forinden. Lejebetingelser er iht. lovgivning, for at gøre lejer opmærksom på ”hvad nu hvis” situationer. Ud over bagateller som løses i mindelighed, oplever vi generelt ca. 0% rigtig trælse uenigheder. Oplever du noget som vi kan gøre bedre - småt som stort - så vil vi være meget glade, hvis du fortæller os det, så vi kan gøre næste lejer lidt gladere. Med ønske om at dine forberedelser, giver dig en dag, med gode minder.    Nærværende lejebetingelser, er at regne for rettidig udleveret og ikrafttrædende, første gang disse der forelagt lejer. Har lejer inden for 3 år, har haft forespurgt/lejet ved udlejer, og deraf gjort bekendt med udlejers lejebetingelser, kundgøres det at lejer er bekendtgjort med at der findes lejebetingelser, og at lejer påhviles at gøre sig bekendt med disse, herunder hvorvidt der findes opdaterede lejebetingelser, som lejer bør gøre sig bekendt med, forud for ny ordre/kontakt til udlejer. Lejebetingelser findes ophængt fysisk i udlejers butik, ligesom de findes på www.festshop.dk. Nyeste lejebetingelser forud for lejers brugsdato, vil altid være gældende forud for alle andre lejebetingelser.

 

Reklamationer: Kontakt kan kun ske rettidig på ""ikke helligdage"" i butikkens åbningstid mandag–fredag kl. 900–1700, lørdag kl. 900-1200, ved personligt fremmøde eller via tlf. 98511919. Lejer bør kontrollere det lejede ved modtagelsen. Reklamationer refunderes såfremt du umiddelbart efter modtagelsen og senest inden ibrugtagen meddeler os dette. Al reklamation herefter, anses for uberettiget (Bemærk at mail, sms, chat, m.v. er ikke at regne for en rettidig henvendelse). Udlejer udfører telefonisk support på det lejede på hverdags dagtimer. Ved opkald til Tlf. 98511919 oplyses der evt. andre muligheder for support. Ved et defekt lejeemne, ombyttes det ved lejers indlevering til butikken, i butikkens åbningstid. Lejer kan hverken påregne support 24/7/365 eller support udført hos lejer, uanset udlejer har leveret ordren hos lejer. I praksis -og ved gensidig respekt- vil vi ofte kunne løse de fleste supportsager, til lejers fordel.

 

Lejeperiode: Dækker én gangs brug, på én dag. Hvor det er muligt (og hvor det i mellemtiden ikke udlejes til anden side), kan det lejede afhentes hverdagen før brugsdato (emner forekommer, som kun udlejes pr. 1 døgn). Lejeperiode er maksimal 3 dage. Har udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidig, opkræves fornyet lejeperiode pr. 3 dage, indtil returnering. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode, det beror hos kunden.

 

Betaling, depositum, erstatningspligt, refundering og afbestilling: Betaling er netto kontant inden lejer modtager det lejede. Udlejer kan ud over lejen, vælge at opkræve depositum, som refunderes ved returnering af det lejede. Lejer hæfter for det lejede i hele lejeperioden, indtil det er returneret, hvor eventuelle mangler eller beskadigelser af de lejede varer erstattes af lejer (jf. afsnit om Forsikring). Ved returnering inden 8 dage, af ubeskadiget og ubrudte pakninger af engangsservice og ølfustager, ydes refusion. Som udgangspunkt forventes emballage returneret, eks. bure, vogne, paller, ølfustager, kulsyre-/gasflasker, o.lign. og returneres disse ikke, hæfter lejer, for bortkomst af disse. Der gælder særlige betingelser ved indløsning af gavekort. Brug af gavekort skal oplyses ved første kontakt/tilbud/bestilling og kan ikke kombineres med andre rabatter og varer specielt hjemskaffet til Deres brug. De kan rettidig annullere Deres bestilling af det lejede indtil 30 dage før overleveringsdato (for returnering af evt. forudbetalt leje/depositum, fratrækkes kr. 500,00). Annullerer De 29-15 dage før overleveringsdato opkræves 50% af den aftalte leje. Annullerer De 14-8 dage før overleveringsdato opkræves 75% af den aftalte leje. Ved senere annullering opkræves det fulde aftalte betaling (leje, forsikring, levering, m.m.).

 

Forsikring - en ekstra sikkerhed for Dem: Vort porcelæn, borde, stole, o.lign. har en stor brudstyrke, og holder til almindelig brug. Lejer hæfter for enhver skade på det lånte/lejede, uanset årsag, fra det forlader udlejers lager, til det igen er retur i ubeskadiget stand på udlejers lager. Lejer hæfter for dækning af udlejers manglende genudlejning, indtil en skade er opgjort og dækket over for udlejer. For at sikre lejer, betales lejeforsikring, som træder i kraft, såfremt lejer ikke har en anden forsikring der dækker. Er nærværende lejeforsikring forudbetalt, dækkes for hændelige uheld ved almindelig brug, eks. et glas eller tallerken som ved uheld tabes og smadres. Alt ituslået og rester deraf, skal returneres til os. Overholdes dette ikke -uanset årsag- opkræves der for bortkomst af det manglede. Forsikringen dækker ikke for brug der ikke er kategoriseret som ”hændelige uheld ved almindelig brug”. Herunder, men ikke udtømmende, bl.a. ikke ved/under: Bortkomst, flytning, transport, ukyndig brug, vold, vandalisme, skødesløs omgang, vandskade, brand, røveri, tyveri, m.m. Opstår der skader, skal lejer meddele dette til udlejer senest på den første hverdag, og samtidig igangsætte kontakt til egne forsikringsselskaber for at afklaring af dækning. Sker der en skade som er dækkes af anden forsikring, skal anden forsikring dække, før end nærværende forudbetalte lejeforsikring. Ved skade på lånt/lejede emner med en nyværdi på over kr. 4.000,00 inkl. moms, betaler lejeren selvrisiko på kr. 1.500,00/skadet emne. Ved skade på enhver art af maskiner, elartikler, køretøjer, o.lign. uanset nyværdi, betaler lejer en selvrisiko på kr. 1.500,00/skadet emne. Selvrisiko dækker udlejers medgået tid ved opgørelse/genanskaffelse, samt omkostninger til dette. Ved skade på mindre enkeltstående effekter, eks., glas, bestik, bord, stol, opkræves ingen selvrisiko.

 

Telt/Gulv, opsætning og godkendelse af teltmateriel: Vores teltmateriel er certificeret og brandgodkendt og det medleverede godkendelsesbevis betinges deraf ophængt synlig i telte. Myndighederne har indført et regelsæt for opsætning af telte, som desværre ofte modarbejdes af øvrig lovgivning som har berøring med samme område. I teltbranchen prøver vi på bedste måde at leve op til de modsatrettede krav de forskellige myndigheder anviser. I vores levering og opsætning af telte, gør vi dette på en ansvarlig måde, baseret på et arbejdslivs erfaringer og uddannelser. Vi vil til en hver tid være behjælpelige, men grundet de forskelle myndigheders indblanden, tages forbehold for evt. yderligere omforandringer, til eks. betonklodser, kraner, lift, m.m., som faktureres efter regning. Vi kan ligeledes efter regning, være behjælpelig med indretning af telte, herunder udfærdigelse af flugtvejsplaner, dialog med brandmyndigheder, samt personer der måtte have interesse i opstilling og indretning. Lejer anviser egnet opstillingsplads, med underlag der er fast, stabil, jævnt, og især vedr. gulvudlægning, at området er vandret uden bakker/huller/lunker.

 

Opvask: Har lejer skriftlig bestilt opvask, afskylles servicen let for madrester og glas/kop vendt på hovedet, i medfølgende plastopvaskebakker!

 

Rengøring, beskyttelse og alm. god opførsel: Alle lejeemner returneres rengjort/poleret, pakket i den medfølgende emballage. Lejemener der er beskidte, kalkplettede, med stearinrester eller upoleret, rengøres det for lejers regning. Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt/vand. På det lejede må der ikke bruges tegnestifter, tape, klipsemaskine e. lign. Stearinlys må kun stilles på borde, hvis de er i lysestage eller på lysfad.

 

Transport og Levering: Råder lejer over en ren, støvtæt og overdækket vogn/trailer, kan lejer afhente/returnere, så længe at maskiner/apparater med elektroniske dele IKKE transporteres på trailer! (også gældende for fadølsanlæg, jukeboks, softicemaskine, køleskab, o.l.) Vi leverer/afhenter gerne for Dem til kantsten, hvor transport beregnes efter omfang og afstand. Ved ventetid eller opbæring fra kantsten, beregnes tillæg. Lejer er garant for forsvarlige adgangsveje for vores kassebiler, trailer og lastvogne. Oplyst tidspunkt for levering/afhentning, er anslået tidspunkter (+/- 1 time).

 

Udlejers ansvar: Udlejer er ansvarlig iht. dansk lov for eks. lovpligtige certificeringer, dog kun såfremt det lejede benyttes korrekt og forsvarligt efter hensigten. Er der anden ansvarshavende eller forsikring der dækker, er det betinget at disse dækker forud for udlejers ansvar. Udlejer hæfter ikke for lejers evt. tab/gene der måtte kunne opstå i forlængelse af en indgået lejeaftale, regnet fra indgåelsestidspunkt og frem til returnering af det lejede, hverken direkte eller indirekte. Ligeledes hæfter udlejer ikke for hændelser der er ude af udlejer hænder, force majeure, herunder også, men ikke udtømmende, vejrlig, leverandørmangler/-svigt, myndigheders anvisning, retningslinjer eller påbud, krig, strejke/blokade, naturkatastrofe, sygdom, heldbredforhold, m.m., som umuliggør eller vanskeliggør udlejers opfyldelse af lejeaftalen. Med mindre at udlejer groft tilsidesætter lejeaftalen, kan udlejers ikke gøres ansvarlig for forsinkelser/afvigelser i det leverede materiel. Udlejer tilstræber at levere den aftalte mængde, inden for rimelig tid. Opstår der afvigelser, vil udlejer forsøge at kontakte lejer fortrinsvis telefonisk, og gøre opmærksom på dette, og mulige alternative løsninger.

 

Med ønske om at Deres forberedelser ender i et godt arrangement!

 

---

Ny EU-lovgivning pr. 9. januar 2016 "Oplysning om klagemuligheder"
En klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos os, kan sammen med vores mail adresse festshop@festshop.dk indgives til:  

- Har du fast bopæl i Danmark: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via  www.forbrug.dk.

- Har du fast bopæl i udlandet kan du bruge: http://ec.europa.eu/odr

Har du en utilfredsstillende oplevelse, vil vi i modsætning til EU-lovgivningen, til en hver tid opfordre dig til at tage kontakt til os, så at vi bliver bekendt med problemet og dets omfang, så vi kan lære af din oplevelse og så vi sammen kan finde en løsning.

Woods - Ren service Festshop.dk er en del af